Product & Services

      ธุรกิจหลัก

  • ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
      กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
  • กลุ่มสำหรับภาคครัวเรือน ได้แก่ก๊าซหุงต้ม
  • กลุ่มที่ใช้สำหรับภาคขนส่ง ได้แก่สถานีบริการก๊าซรถยนต์
  • กลุ่มที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ