Our Clients

      ลูกค้าที่ใช้บริการประจำ

  • โรงบรรจุก๊าซ                40 แห่ง
  • สถานีบริการก๊าซ         :150 แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม    : 5 แห่ง
แผนที่แสดงตำแหน่งโรงบรรจุ และ สถานีบริการ ในเครือออร์คิดแก๊ส
สีฟ้า   : สถานีบริการในเครือ
สีแดง : โรงบรรจุในเครือ